logo materpater top

Psychoterapia rodzin

Psychoterapia jest formą pomocy w której teraputa odbywa spotkanie z całą rodziną.

Polega na rozmowie z terapeutą, który zadając pytania stara się zrozumieć trudności i ustalić, co jest problemem w rodzinie. Podczas terapii poświęca się uwagę głównie relacjom rodziców z dziećmi. Celem psychoterapii jest dążenie do pozytywnego niezaburzonego rozowju dzieci i całej rodziny. W pracy z rodziną często wykorzystuje się podejście systemowe, które mówi, że rodzina to system, a poszczególni jej, są jak elementy wchdzące ze sobą w interreakcje i oddziaływujące na siebie. Zarówno pozytywnie jak i negatywnie.

Psychoterapia trwa od kilku miesięcy do nawet kilku lat w zależności od zgłaszanego problemu oraz uzgodnionych celów terapii.

W naszym Ośrodku łączymy różne formy pomocy udzielanej rodzinie. Oznacza to, że członkowie rodziny mogą korzystać jednocześnie z różnych form pomocy ze współpracującym ze sobą zespołem terapeutów, np. rodzice nastolatka korzystającego z terapii indywidualnej zostaną zaproszeni na sesje terapii rodzinnej.

Psychoterapia rodzinna

to spotkanie terapeutów (zazwyczaj dwóch) ze wszystkimi członkami rodziny zamieszkującymi razem. Spotkania odbywają się z częstotliwością co 2-3 tygodnie i trwają 90 minut.

Psychoterapią rodzinną w naszym Ośrodku prowadzą: Marlena Trąbińska - Haduch, Agnieszka Laus-Rzepecka.