logo materpater top

Rodzice dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6−12 lat)

Zapraszamy rodziców, którzy poszukują pomocy w zakresie:

  • doświadczania trudnych emocji w relacji z dzieckiem (np. złość, frustracja, zniecierpliwieniem bezradność, lęk),
  • niepokoju związanego z rodzicielstwem,
  • trudności w dostosowaniu się do zmiany związanej z pójściem dziecka do szkoły,
  • nabywania i rozwijania umiejętności wychowawczych (rozumienia dziecka, akceptacji jego uczuć, stawiania granic, bycia konsekwentnym, itd.),
  • pomocy dziecku w przejściu przez ważne zmiany w życiu (pójście do szkoły, zmiana klasy),
  • problemów przejawianych przez dzieci (np. bunt, ataki złości, trudność w dostosowaniu się do norm i zasad, trudności w nauce),
  • trudności z adaptacją dziecka do nowych sytuacji (np. problemy w procesie adaptacji szkolnej, „nieśmiałość”, izolacja, unikanie kontaktu z rówieśnikami, trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami),
  • trudności dziecka w radzeniu sobie z emocjami (np. ataki złości, frustracji, lękliwość, smutek, osamotnienie),
  • relacji między rodzeństwem (np. zazdrość, konflikty, zachowania agresywne między dziećmi).